Thành viên VIWACON tham dự hội thảo tham vấn ý kiến đối với nội dung hoạt động của Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng trong thời gian đến

05/10/2022 | Viết bởi: LTH

Ngày 5/10/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì, phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến đối với nội dung hoạt động của Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng trong thời gian đến và thực hiện ký kết tượng trưng về thỏa thuận tăng cường phối hợp giữa hai địa phương về quản lý tổng hợp tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với Biến đổi khí hậu lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng trong thời gian đến; kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng. 

Hội thảo có sự tham gia của các thành viên của Ban điều phối lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng (trên địa bàn thành phố Đà Nẵng) và đại diện các tổ chức, cá nhân có liên quan . Bà Đặng Thùy Trang – Phó giám đốc CECR, ông Đào Trọng Tứ - Phó giám đốc CEWAREC là những đại diện đến từ mạng lưới VIWACON đã tham gia và đóng góp tại hội thảo. 

Từ năm 2020, CECR cùng các thành viên mạng lưới VIWACON triển khai tích cực các hoạt động trong khuôn khổ dự án Dự án “Chung tay Hành động Bảo vệ Nguồn nước (CAWACON)” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Tại Đà Nẵng, Dự án được thực hiện với mục tiêu nâng cao nhận thức và thúc đẩy các sáng kiến giảm thiểu ô nhiễm nước, huy động nguồn lực và sự tham gia của các bên liên quan và cộng đồng trong ngăn ngừa các nguồn ô nhiễm từ nước thải và rác thải, nhằm bảo vệ chất lượng các nguồn nước mặt tại thành phố. Trong đó, hợp phần “Phối hợp triển khai các hoạt động của Ban điều phối Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng” là một trong 5 hoạt động trọng tâm hướng đến giúp Đà Nẵng góp phần triển khai hiệu quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường giai đoạn 2021 - 2030”. 

 

Toàn cảnh hội thảo