SÁNG KIẾN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

16/07/2021 | Viết bởi:

 

 


Trong khuôn khổ của dự án, các thành viên của mạng lưới sẽ làm việc cùng nhau để không chỉ nâng cao nhận thức của công chúng về các nguyên nhân gây ô nhiễm nước và tác động của nó đối với sức khỏe và kinh tế, mà còn chuyển hóa thành ý thức chia sẻ trách nhiệm bảo vệ sông, suối, hồ và vùng nước ven biển.

 

Chúng tôi hi vọng người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học và các bên liên quan sẽ có cơ hội tham gia cùng chúng tôi để triển khai các sáng kiến/mô hình dựa vào cộng động. Các sáng kiến sau đó sẽ được đưa ra thảo luận, giám sát việc triển khai với kết quả và bài học được tổng hợp để hỗ trợ xây dựng các chính sách bảo tồn nguồn nước tại địa phương.

 

 

Thông qua các hoạt động tại địa phương với sự phối hợp và tham vấn ý kiến của các bên liên quan, chúng tôi sẽ:

 

- Xác định các sáng kiến, cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật (TA) để các thành viên mạng lưới xây dựng kế hoạch chi tiết và những kỳ vọng cụ thể dựa trên các nguồn lực sẵn có.

 

- Hợp tác và thực hiện hoạt động huy động nguồn lực với các bên liên quan tại địa phương và khu vực tư nhân.

 


 

 

 


Hiện tại chúng tôi đang thực hiện một số sáng kiến tại Đà Nẵng và Hà Nội, bao gồm:

 

Tại Đà Nẵng:

- Sáng kiến Ngăn ngừa ô nhiễm nước tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang;

- Sáng kiến Xây dựng mô hình khu dân cư phát triển bền vững, thực hiện tại 05 khu dân cư tại Thanh Khê và Hòa Vang – Đà Nẵng;

- Sáng kiến Thúc đẩy các sáng kiến tái sử dụng nước theo tiếp cận kinh tế tuần hoàn, thực hiện tại ít nhất 2 doanh nghiệp tại Đà Nẵng;

- Sáng kiến Phối hợp triển khai các hoạt động cùa Ban điều phối Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng;

- Sáng kiến Xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”;

- Sáng kiến Xây dựng bộ chỉ số đánh giá công tác bảo vệ và quản lý môi trường cấp quận/huyện dựa trên điều tra cộng đồng;

- Sáng kiến Huy động nguồn lực để kiểm soát, cải tạo môi trường sông Phú Lộc;

- Sáng kiến Ứng dụng công cụ CNTT trên trang thông tin điện tử để chia sẻ các thực hành, hoạt động, mô hình cộng đồng tốt nhất trong bảo tồn nguồn nước, bảo vệ môi trường;

- Sáng kiến Tăng cường sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp, vào bảo vệ nguồn nước thông qua giáo dục môi trường và truyền thông.

 

MỤC ĐÍCH: Nâng cao nhận thức và thúc đẩy các sáng kiến giảm thiểu ô nhiễm nước, huy động nguồn lực và sự tham gia của các bên liên quan và cộng đồng trong ngăn ngừa các nguồn ô nhiễm từ nước thải và rác thải, nhằm bảo vệ chất lượng các nguồn nước mặt tại thành phố Đà Nẵng. Đặt biệt, Dự án trọng tâm hướng đến góp phần triển khai hiệu quả Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường giai đoạn 2021 - 2030”.

 

 

Tại Hà Nội

- Thực hiện các hoạt động vận động chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan lập pháp, ra quyết định trong quá trình sửa luật Tài Nguyên Nước 2012.

- Các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng và huy động nguồn lực để bảo vệ và bảo tồn các nguồn nước địa phương