VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH

16/07/2021 | Viết bởi:

 


Chúng tôi xây dựng Kế hoạch chiến lược về vận động chính sách và truyền thông về các vấn đề bảo tồn nguồn nước và sức khỏe bao gồm các mục tiêu cụ thể, cách tiếp cận thực hiện, xác định và phân nhóm đối tượng mục tiêu, phát triển thông điệp chính, xác định các kênh truyền thông, kế hoạch sản xuất tài liệu truyền thông và vận động chính sách, kế hoạch giám sát và đánh giá.

 

 

Các hoạt động truyền thông và vận động chính sách của chúng tôi:

 

- Đăng tải các sản phẩm truyền thông, tạo lập một diễn đàn trực tuyến để chia sẻ các mô hình bảo tồn nguồn nước và cập nhật các chính sách mới nhất trên trang web VIWACON.

 

- Tổ chức diễn đàn chính sách để tạo không gian cho các bên liên quan khác nhau trao đổi quan điểm và tranh luận về bảo tồn nguồn nước và hỗ trợ VIWACON.

 

- Các chủ đề và vấn đề cụ thể của các cuộc đối thoại chính sách này sẽ được xác định thông qua các cuộc họp tham vấn của nhóm cố vấn và thành viên VIWACON và dựa trên bối cảnh tình hình tại thời điểm đó.

 

- Các nhà hoạch định chính sách và đại diện của các cơ quan Nhà nước sẽ tham gia vào lúc bắt đầu dự án thông qua một số cách tiếp cận.