HỌP THAM VẤN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SÁNG KIẾN “CỘNG ĐỒNG CHUNG TAY BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC VÀ CẢI TẠO CẢNH QUAN SÔNG PHÚ LỘC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ”