HỘI NGHỊ SƠ KẾT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN “CHUNG TAY HÀNH ĐỘNG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC” giai đoạn 6 tháng cuối năm 2021